Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA Z KONSUMENTAMI NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI MONITORINGU GPS POJAZDU ORAZ DOSTĘPU DO SYSTEMU LIONLOG OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LISTOPADA 2016 ROKU.

  1. Postanowienia ogólne

1.1.  Regulamin zawierania z konsumentami na odległość umów o świadczenie Usługi (dalej Regulamin) stanowi integralną część zawieranej przez Strony umowy o świadczenie Usługi.

1.2.  Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), czyli osób fizycznych, dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny.

1.4.  Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 1 listopada 2016 roku.

1.5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Usługodawca prześle na wskazany przez Klienta adres mailowy zmieniony Regulamin na miesiąc przed jego wejściem w życie. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę aż do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, składając Usługodawcy oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Do końca okresu wypowiedzenia obowiązuje dotychczasowy Regulamin.

  1. Definicje

2.1.  Abonament: Opłata, której wysokość została określona w Cenniku, uiszczana przez Klienta w celu nabycia Usługi na okres 36 miesięcy.

2.2.  Cennik: Dokument lub informacja określająca wysokość Abonamentu, opłat za usługi dodatkowe, opłat za urządzenia znajdujące się w ofercie Usługodawcy, opłat za serwis oraz ewentualnie innych opłat związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy www.lionlog.pl

2.3.  Demontaż: Czynność demontażu urządzenia GPS w pojeździe Klienta realizowana przez upoważnioną przez Usługodawcę osobę lub warsztat.

2.4.  GPS: System satelitarnej geolokalizacji funkcjonujący w określonych warunkach technicznych oraz atmosferycznych zapewniający czasowe pozycjonowanie obiektu z dokładnością odpowiednią dla systemu oraz urządzenia nadawczego GPS.

2.5.  Klient: Konsument, który zleca Usługobiorcy świadczenie Usługi.

2.6.  Montaż: Czynność montażu urządzenia GPS w pojeździe Klienta realizowana przez upoważnioną przez Usługodawcę osobę lub warsztat.

2.7.  Operator: Firma telekomunikacyjna realizująca usługi przesyłu danych pomiędzy urządzeniem GPS a systemem LionLOG w zakresie technicznych i prawnych możliwości swojego systemu telekomunikacyjnego.

2.8.  System LionLOG/System: System teleinformatyczny, gromadzący, obrabiający i prezentujący dane zbierane z urządzeń GPS użytkowanych przez Klientów Systemu LionLOG.

2.9.  Urządzenie GPS: Urządzenie nadawczo odbiorcze służące do geolokalizacji oraz komunikacji telekomunikacyjnej z Systemem LionLOG.

2.10.  Usługa: Usługa monitoringu GPS pojazdu oraz dostępu do Systemu LionLOG realizowana przez Usługodawcę po uiszczeniu Abonamentu przez Klienta. Przez realizację Usługi rozumie się zapewnienie Klientowi dostępu do korzystania z Usługi w okresie wykupionego Abonamentu niezależnie od faktycznego korzystania z Usługi przez Klienta.

2.11.  Usługodawca: LION LOG - GPS SYSTEM właściciel marki i znaku „LionLOG”, z siedzibą w Tychach, 43-100, ul. Fabryczna 12 lok.5, NIP: 646-200-82-17, adres e-mail: info@lionlog.pl

  1. Usługa

3.1.  Usługa monitoringu GPS pojazdu oraz dostępu do Systemu LionLOG wiąże się z Montażem w pojeździe Klienta Urządzenia geolokalizacyjnego GPS.

3.2.  System oferuje określony zakres funkcjonalności odpowiedni dla standardu Abonamentu. Istotą Systemu jest zbieranie i przetwarzanie danych geolokalizacyjnych pojazdu Użytkownika.

3.3.  System posiada funkcje użytkowe związane z zestawianiem i prezentacją danych geolokalizacyjnych, możliwością łączenia ich w wyprawy Klienta, również w połączeniu z określonymi treściami multimedialnymi, innymi treściami, informacjami i danymi wprowadzanymi przez Klienta oraz z opisami tras Klienta, a także funkcje umożliwiające udostępnianie określonych danych, treści i informacji Klienta (w szczególności wypraw) innym osobom za pomocą stron internetowych bądź prezentacji multimedialnych.

3.4.  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu LionLog:

3.4.1.  System GPS podłączony do zasilania w pojeździe będącym przedmiotem monitoringu

3.4.2.  Zasięg sieci GSM Teleoperatora w miejscu pracy urządzenia, wraz aktywną opcją

przesyłu danych

3.4.3.  Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome na komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu mobilnym z dostępem do sieci Internet.
3.4.4. Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies",
3.4.5. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i Środków komunikacji elektronicznej.

  1. Obszar działania Systemu, usługi dodatkowe

4.1.  Abonament obejmuje świadczenie Usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2.  Usługodawca w ramach zakupionego przez Klienta Abonamentu zapewnia ograniczone czasowo funkcjonowanie Systemu LionLOG także na terenie strefy Unii Europejskiej (strefa UE) (bez Szwajcarii oraz Norwegii) przez okres łącznie 60 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym.

4.3.  Usługodawca zapewnia możliwość funkcjonowania Systemu w krajach strefy ŚWIAT (kraje poza Unią Europejską) przez okres łącznie 30 dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym za dodatkową opłatą w wysokości określonej w Cenniku. Klient powinien złożyć zamówienie włączenia usługi dodatkowej w formie elektronicznej, potwierdzonego przez firmę oraz dokonać całkowitej opłaty za usługę dodatkową, minimum 15 dni przed planowaniem skorzystania z usługi dodatkowej.

4.4.  W przypadku przedłużenia okresu przebywania pojazdu w strefie UE/ŚWIAT ponad okresy, o których mowa odpowiednio w pkt 4.2. oraz w pkt. 4.3., Klient za każde następne 15 dni pobytu w strefie UE lub strefie ŚWIAT jest zobowiązany uiścić na rzecz Usługodawcy dodatkową opłatę w odpowiedniej wysokości określonej w Cenniku.

4.5.  Usługodawca zastrzega możliwość zablokowania Klientowi dostępu do Usługi, jeśli Klient odpowiednio wcześniej nie zamówi usługi dodatkowej w strefie Świat lub nie przedłuży zamówionej wcześniej usługi na planowany okres pobytu pojazdu w tej strefie ponad okres obowiązywania wykupionej usługi, lub gdy nie przedłuży usługi dodatkowej w strefie UE na planowany okres pobytu pojazdu w tej strefie przekraczający 60 dni w roku kalendarzowym.

4.6.  Lista krajów, na terenie których System LionLOG nie funkcjonuje znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy. Lista ta może ulegać zmianom.

4.7.  Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Systemu LionLOG w przypadku awarii Operatora lub Operatorów z nim współpracujących.

4.8.  Abonament obejmuje pakiet 10 smsów Alarmowych oraz 10 Połączeń Alarmowych miesięcznie kierowanych do Klienta. Klient może wykupić dodatkowy pakiet alarmowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.

4.9. Usługodawca zastrzega, że czas reakcji funkcji powiadomienia alarmu po wykryciu przez System LionLOG sytuacji alarmowej jest zależna od technicznych możliwości Systemu, oraz Operatora.

  1. Zamówienie Usługi

5.1.  Warunkiem zamówienia Usługi jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.

5.2.  W celu zamówienia Usługi należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://lionlog.com/rejestracja zgodnie z następującymi po sobie krokami.

5.3.  Informacje dotyczące Usługi znajdujące się na stronie internetowej Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

5.4.  Wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego przez Klienta w systemie Usługodawcy oznacza złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta.

5.5.  Usługodawca w ciągu kolejnych 72 godzin przypadających w dni robocze przesyła na adres e-mail Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie otrzymania zamówienia Usługi.

5.6.  Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługi wysłanego w sposób, o którym mowa w pkt. 5.5.

5.7.  Wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia Usługi Usługodawca przesyła Klientowi dane kontaktowe do serwisu wytypowanego do Montażu urządzenia GPS. Serwis zostanie wytypowany na podstawie wskazanej przez Klienta preferowanej lokalizacji Montażu. Klient skontaktuje się z wytypowanym serwisem i samodzielnie uzgodni termin udostępnienia pojazdu do Montażu oraz Montażu Urządzenia GPS, który powinien odbyć się nie później niż w ciągu 30 dniu od złożenia zamówienia na Usługę.

5.8.  Zamówienie Usługi obejmuje wyłącznie pojedynczy dostęp do Systemu LionLOG i Montaż jednego Urządzenia GPS w pojeździe. W przypadku gdy Klient chciałby, aby Usługą był objęty więcej niż jeden pojazd, konieczne jest odrębne zamówienie Usługi na każdy z pojazdów i zawarcie odrębnej umowy z Usługodawcą.

5.9.  Po poprawnym zamontowaniu Urządzenia GPS w pojeździe oraz uruchomienia Urządzenia GPS następuje jego aktywacja w Systemie oraz aktywacja Klienta. Czas aktywacji wynosi maksymalnie 48 godzin roboczych. Od tej chwili Klientowi umożliwia się dostęp do korzystania z Systemu LionLog.

5.10.  Rozpoczęcie świadczenia Usługi lub usługi/usług dodatkowych, o których mowa w pkt. 4.3. oraz pkt. 4.4. na wyraźne żądanie Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 14.1, wymaga złożenia przez Klienta wyraźnego oświadczenia na piśmie, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: info@lionlog.pl lub poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, zawierającego takie żądanie.

5.11. Umowa o świadczenie Usługi zawarta jest na okres 36 miesięcy od chwili, o której mowa w pkt. 5.6. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy jest tożsamy z czasem na jaki została zawarta umowa.

  1. Zasady Montażu i Demontażu Urządzenia

6.1.  Montaż i Demontaż urządzenia GPS w pojeździe Klienta może być wykonywany wyłącznie przez wskazany przez Usługodawcę warsztat lub specjalistę na zasadach, o których mowa w pkt. 5.7. Koszt Montażu Urządzenia GPS ponosi Usługodawca. Usługodawca ponosi wyłącznie koszty związane bezpośrednio z Montażem lub Demontażem własnego Urządzenia GPS.

6.2.  Klient może dokonać samodzielnego Montażu Urządzenia GPS wyłącznie za uprzednim uzyskaniem pisemnej lub elektronicznej zgody Usługodawcy. W przeciwnym przypadku wyłączona zostaje gwarancja udzielona na Usługę, o której mowa w pkt. 10. Niezależnie od powyższego, Usługodawca nie odpowiada za uszkodzenie Urządzenia GPS na skutek nieumiejętnego Montażu i nie jest zobowiązany do naprawy lub wymiany Urządzenia GPS na własny koszt. W takim przypadku, Klient w celu uzyskania dostępu do Usługi będzie zobowiązany pokryć koszty naprawy uszkodzonego Urządzenia GPS lub zakupić nowe Urządzenie GPS po cenie określonej w Cenniku.

6.3.  W przypadku samodzielnego Montażu Urządzenia GPS przez Klienta, Urządzenie GPS zostanie przesłane bezpośrednio na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

6.4.  Koszty wysyłki Urządzenia GPS ponosi Klient.

6.5.  Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługobiorcę jest uznanie na rachunku bankowym Usługodawcy całej kwoty Abonamentu określonej w Cenniku, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.2. po dokonaniu całej zapłaty za nowe Urządzenie GPS lub za jego naprawę.

6.6.  Klient zobowiązuje udostępnić pojazd do montażu Urządzenia GPS w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy w miejscu i czasie uzgodnionym z Usługodawcą lub wskazanym serwisie.

6.7.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę przez Klienta rękojmi za wady lub gwarancji jakości na pojazd wskazany przez Klienta do zamontowania Urządzenia GPS.

6.8.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę przez Klienta urządzenia GPS w wyniku zniszczenia, kradzieży, zgubienia. W takich przypadkach w celu świadczenia kontynuacji usługi Klient ponosi koszt nowego uzbrojonego w kartę SIM urządzenia GPS zgodnie z cennikiem.

6.9.  Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Klient może zostać zobowiązany do zwrotu Usługodawcy Urządzenia GPS zamontowanego w pojeździe Klienta lub udostępnienia Usługodawcy pojazd w celu Demontażu Urządzenia we wskazanym serwisie. Wysyłka samodzielnie zdemontowanego Urządzenia odbywa się na koszt Klienta, natomiast Demontaż w warsztacie na koszt Usługodawcy.

7.Warunki płatności

7.1.  Zawarcie umowy o świadczenie Usługi pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy za świadczoną Usługę.

7.2.  Wysokości opłat za Usługę, za usługi dodatkowe, za urządzenia oferowane przez Usługodawcę oraz ewentualnie inne opłaty związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę zostały określone w Cenniku.

7.3.  Klient jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty Abonamentu za cały okres 36 miesięcy. Całkowitej zapłaty za Usługę należy dokonać w terminie 3 dni od zawarcia umowy, przelewem na rachunek bankowy: SANTANDER BANK 36 1090 1652 0000 0001 5476 1156.

7.4.  W razie zamówienia przez Klienta usług dodatkowych, całkowitej zapłaty za usługi dodatkowe należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na usługę dodatkową przelewem na ww. rachunek bankowy.

7.5.  Rozpoczęcie świadczenia Usługi, w tym wysłanie Urządzenia GP, a także rozpoczęcie świadczenia usług dodatkowych, nastąpi po zaksięgowaniu całej zapłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy.

7.6.  Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania całkowitej kwoty na rachunku Usługodawcy.

7.7.  Strony wiążą ceny określone w Cenniku obowiązujące w chwili wypełnienia formularza zgłoszenia oraz zapisania go przez Użytkownika w systemie Usługodawcy.

7.8.  Ceny uwidocznione na stronie internetowej Usługodawcy podane są w złotych polskich i są cenami bruttu które zawierają 23% podatku VAT.

7.9.  Dowód sprzedaży usługi stanowi faktura VAT.

  1. Blokada dostępu do Usługi

8.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Systemu oraz wyłączenia realizacji Usługi w przypadkach:

8.1.1.  Braku dokonania w terminie zapłaty przez Klienta jakiejkolwiek opłaty związanej z Usługą;

8.1.2.  Braku informacji o zmianie danych Klienta i pojazdu, w którym zamontowane jest urządzenie GPS;

8.1.3.  Wykorzystywania danych z Systemu w sposób komercyjny lub niezgodny z obowiązującym prawem lub Regulaminem;

8.1.4.  Ingerencji fizycznej w Urządzenie GPS lub instalacje Urządzenia GPS;

8.1.5.  Nieprzestrzeganie przez Klienta Regulaminu.

8.2.  Dostęp do Systemu oraz kontynuacja realizacji Usługi nastąpi po usunięciu przez Klienta naruszeń, o których mowa w pkt. od 8.1.1. do 8.1.5.

8.3.  W żadnym z przypadków, o których mowa w pkt. od 8.1.1. do 8.1.5. Klientowi nie przysługuje zwrot Abonamentu ani innych opłat za okres braku dostępu do Usługi.

8.4.  Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenia, w przypadku niezgodnego z Regulaminem wykorzystywania Systemu, Urządzenia GPS lub karty SIM, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kwotę kary.

  1. Odpowiedzialność

9.1.  Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, z wyłączeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy.

9.2.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przerw technicznych nie dłuższych niż 8 godzin z rzędu, z zastrzeżeniem, iż w/w przerwy techniczne będą występowały nie częściej niż 2 razy w okresie miesiąca.

9.3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji Systemu LionLOG wraz z wszystkimi jego częściami, wymaganymi dla poprawnego pod względem technicznym funkcjonowania Systemu LionLOG, nawet jeśli może to doprowadzić do krótkotrwałej przerwy w zbieraniu i przetwarzaniu danych Klienta.

9.4.  Usługodawca zapewnia dokładność odczytu danych na poziomie oferowanym przez infrastrukturę wykorzystaną w Systemie LionLOG, w szczególności dokładność urządzeń GPS, dostęp internetowy, system serwerowy oraz obsługę Klienta przez Usługodawcę w określonym wymiarze godzinowym.

9.5.  Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Systemu LionLOG na obszarze objętym umową.

9.6.  Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania samego systemu geolokalizacji GPS, a także nie podnosi odpowiedzialności za brak danych geolokalizacji spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (jak min. brak zasięgu GPS, sieci GSM, zagłuszanie sygnału GPS/GSM, nieprawidłowe funkcjonowanie Urządzenia GPS).

9.7.  Usługodawca zapewnia dostęp do danych zgromadzonych w Systemie LionLOG przez minimum 90% czasu w skali roku, nie licząc przerw technicznych oraz przerw spowodowanych przez Operatora czy inne czynniki zewnętrzne niezależne od Usługodawcy.

9.8.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jedynie za szkody rzeczywiste. Usługodawca nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za utracone korzyści.

9.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

9.9.1.  Treści i dane Klienta, które Klient umieszcza w Systemie oraz udostępnia innym osobom, w szczególności poprzez sieć Internet;

9.9.2.  Zabezpieczenie danych Klienta poza strukturą Systemu Usługodawcy oraz wynikłe z braku odpowiednich zabezpieczeń po stronie Klienta;

9.9.3.  Nieprawidłową realizację Usługi, w przypadku braku zapewnienia przez Klienta dostępu do pojazdu dla Usługodawcy lub serwisu, w przypadku awarii Urządzenia GPS.

9.10.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usługi oraz zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym i blokady dostępu do Systemu i jego danych w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych lub nieaktualnych danych w celu realizacji Usługi.

9.11.  Klient nie jest uprawniony bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności do zbycia lub odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia innym osobom dostępu do Systemu oraz Urządzenia GPS.

9.12.  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.13.  W trakcie obowiązywania Umowy Klient jest zobowiązany:

9.13.1.Nie ingerować samodzielnie w Urządzenie GPS oraz jego instalacje w pojeździe;

9.13.2.Nie wykorzystywać Urządzenia GPS ani karty SIM do jakichkolwiek celów poza realizacją Usługi;
9.13.3.Nie podejmować działań mających wpływ na zakłócanie sygnałów GPS i GSM wykorzystywanych przez Urządzenie GPS;
9.13.4.Korzystać z Urządzenia GPS zgodnie z prawem;
9.13.5.Każdorazowo informować Usługodawcę o woli zmiany pojazdu, w którym ma zostać zamontowane Urządzenie GPS, jego danych jak VIN, marka, model, pojemność i rok produkcji;
9.13.6.Każdorazowo informować Usługodawcę o zmianie danych Klienta takich jak adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy, zmiana własności pojazdu, w którym zamontowane jest urządzenie GPS;
9.13.7.Nie naruszać praw autorskich innych osób i posiadać prawa autorskie do treści umieszczanych na swoim koncie w Systemie LionLOG, w szczególności do zdjęć, multimediów oraz innych treści.

10.Dane osobowe oraz udostępnianie danych i treści Klienta

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym jest firma LION LOG - GPS SYSTEM właściciel marki i znaku „LionLOG”, z siedzibą w Tychach, 43 -100, ul. Fabryczna 12 lok 5 przetwarzającym dane w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym oraz w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub zakończenia umowy o świadczenie Usługi, a w razie wyrażenia zgody przez Klienta w celach reklamowych oraz w celu przesłania informacji handlowych. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

10.2.  Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Klienta w zakresie danych osobowych wynikających z przepisów prawa.

10.3.  Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10.4.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych przez Klienta jest dobrowolne.

10.5.  Klient wraz ze złożeniem zamówienia na Usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie w Systemie LionLOG wszystkich danych dotyczących konta Klienta oraz działań podjętych przez Klienta, w szczególności danych geolokalizacyjnych, multimediów i treści udostępnianych przez Klienta, a także informacji dotyczących monitorowania aktywności ruchu pojazdów Klienta. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody przez Klienta jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Systemu LionLOG.

10.6.  Klient jest właścicielem wszystkich informacji, danych i treści znajdujących się w Systemie i może określać sposób ich udostępniania poprzez wybór znajdującej w ramach konta Klienta opcji udostępnienia lub braku udostępnienia innym osobom treści znajdujące się na stronie danej wyprawy Klienta. W razie udostępnienia przez Klienta informacji, danych i treści Klientzezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym Klientami Usługodawcy, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji, danych i treści.

10.7.  W przypadku włączonej opcji udostępniania danych Klienta, Klient udostępnia dane przypisane do danej funkcji – np. jedynie pojedynczą stronę wyprawy. Wszystkie pozostałe dane Klienta pozostaną ukryte.

10.8.  Klient może zablokować udostępnianie publiczne własnych treści poprzez wyłączenie opcji udostępniania na stronie wyprawy w okresie realizacji Usługi lub poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Usługodawca w terminie 14 dni roboczych dokona technicznego zablokowania publicznego dostępu do danych Klienta.

10.9.  W przypadku połączenia konta Klienta w Systemie z kontem Klienta na portalu Facebook, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych Klienta znajdujących się w koncie Klienta na portalu Facebook (w szczególności wizerunku, Nicka, Avatara, adres email i telefonu). Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne.

10.10. Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji: ogólnoświatowego, zbywalnego, mogącego podlegać podlicencjonowaniu prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania informacji, danych i treści (w szczególności wypraw wraz zawartością multimedialną) udostępnionych (wybór opcji udostępniania) przez Klienta w ramach Systemu bez dalszej zgody Klienta. Takie informacje, dane i treści będą publikowane na stronach internetowych Usługodawcy (w szczególności na www.lionlog.pl, www.sladylwa.pl) oraz wykorzystywane w celach marketingowych oraz reklamowych w ogólnodostępnych mediach w okresie realizacji Usługi jak i po jej zakończeniu.

10.11. Klient może cofnąć Usługodawcy licencję do określonych informacji, danych lub treści przez usunięcie ich ze swojego konta, a także przez zamknięcie konta z zastrzeżeniem treści udostępnionych przez Klienta innym podmiotom w ramach Usługi lub poza nią, którzy je skopiowali lub zachowali.
10.12. W ramach licencji Usługodawca ma prawo publikowania reklam obok danych, treści i informacji zamieszczanych przez Klienta bez wynagrodzenia dla Klienta lub innych osób.
10.13. Usługodawca jest uprawniony do edytowania informacji, danych oraz treści Klienta i wprowadzania do nich zmiany w formatowaniu. Usługodawca nie będzie zmieniał znaczenia lub sensu informacji, danych oraz treści Klienta.

  1. Zasady składania reklamacji

11.1.  Usługodawca jest zobowiązany świadczyć usługi bez wad.

11.2.  Usługodawca jest odpowiedzialny na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym względem Klienta, jeżeli świadczona usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

11.3.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu odpowiedniej części Abonamentu, w proporcji 1/1095 Abonamentu za każdą dobę braku możliwości korzystania z Usługi, począwszy od dnia zgłoszenia Usługodawcy reklamacji.

11.4.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie formularza rejestracyjnego niezgodnie z prawdą.

11.5.  Reklamacje i uwagi/zastrzeżenia co do świadczenia Usługi, można składać drogą pisemną na adres LION LOG - GPS SYSTEM  właściciel marki i znaku „LionLOG”, z siedzibą w Tychach, 43 - 100, ul. Fabryczna 12 lok. 5 lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@lionlog.pl

11.6.  O rozpatrzeniu reklamacji i jej wynikach Klient zostanie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

11.7.  W takim samym trybie Usługodawca odpowie na zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia

12.Gwarancja i Serwis

12.1.  Usługodawca gwarantuje niewadliwe funkcjonowanie urządzeń i Systemu w okresie trwania Usługi, z wyłączeniem zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie.

12.2.  Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu lub Systemie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość Urządzenia GPS lub funkcjonowania Systemu wynikłe w szczególności z nieprawidłowego użytkowania Urządzenia, samodzielnej zmiany w jego Montażu i instalacji podłączeniowej ani za spowodowane tym szkody w pojeździe Klienta.

12.3.  W ramach gwarancji Usługodawca pokrywa koszty Demontażu i Montażu Urządzenia GPS oraz według uznania Usługodawcy naprawy lub wymiany wadliwego Urządzenia GPS na nowe oraz napraw Systemu.

12.4.  W razie stwierdzenia, że wadliwość Urządzenia GPS lub Systemu wynika z innych przyczyn niż przyczyny tkwiące w Urządzeniu lub Systemie, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy opłaty za Demontaż, Montaż, naprawę lub wymianę Urządzenia GPS lub naprawy Systemu według Cennika lub stawek jakie zostaną naliczone przez warsztat lub specjalistę dokonującego napraw.

12.5.  Zgłoszenia wady w ramach gwarancji jakości można dokonać drogą pisemną na adres LION LOG - GPS SYSTEM właściciel marki i znaku „LionLOG”, z siedzibą w Tychach, 43 - 100, ul. FAbryczna 12 lok.5 , lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@lionlog.pl

12.6.  Naprawa lub wymiana Urządzenia GPS jest realizowana we wskazanym przez Usługodawcę warsztacie lub przez wskazanego specjalistę w terminie do 14 dni od dnia udostępnienia przez Klienta wadliwego Urządzenia GPS. Naprawy Systemu są dokonywane w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady.

12.7.  O nieuwzględnieniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

12.8.  W przypadku czynności podejmowanych w ramach serwisu lub płatnej naprawy Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy opłat według Cennika lub stawek jakie zostaną naliczone przez warsztat lub specjalistę dokonującego czynności

13.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

13.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

13.1.1.  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

13.1.2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

13.1.3.  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.2.  Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do chodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

13.3.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem i Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

13.4.  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem i Usługodawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

14.Warunki odstąpienia od umowy

14.1. Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z Usługi bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą, a Klientowi zwraca się 100% wpłaconej opłaty.

14.2. Zarówno Usługodawca jak i Usługobiorca mają prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy w pojeździe Klienta nie da się zamontować Urządzenia GPS. W takim przypadku termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia podpisania przez warsztat protokołu z Montażu stwierdzającego brak możliwości Montażu Urządzenia GPS. W takim przypadku warsztat odsyła Usługodawcy Urządzenie GPS na koszt Usługodawcy. Oświadczenie Usługodawcy o odstąpieniu od umowy jest składane Klientowi na piśmie na adres Klienta lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Klient podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

14.3.  Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w pkt. 5.10. ma obowiązek odesłania na własny koszt na adres Usługodawcy Urządzenia GPS, a jeśli Urządzenie GPS zostało wysłane do warsztatu – ponieść koszty zwrotu Usługodawcy Urządzenia GPS i zapłaty na rzecz Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy oraz koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z Usługą, w szczególności za Montaż oraz Demontaż Urządzenia GPS.

14.4.  Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta i który dostępny jest na http://lionlog.com/obrazy/pliki/pliki_i_formularze/odstapienie-od-umowy-LionLOG.pdf

14.5.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Usługodawcy na piśmie wysłanym na adres Usługodawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@lionlog.pl

14.6.  Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Klientowi na piśmie na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14.7.  Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte w niniejszym pkt. 14 stosuje się odpowiednio do odstąpienia przez Klienta od zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, o których mowa w pkt. 4.3. oraz pkt. 4.4. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od zamówienia usługi/usług dodatkowych po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w pkt. 5.10, Klient ma obowiązek zapłaty na rzecz Usługodawcy za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od zamówienia dodatkowej usługi oraz koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z usługą/usługami dodatkowymi.

Image
E-mail: info@lionlog.pl
Telefon: + 48 (33) 44 326 44